Kompetansia+ – bakgrunn

Lese- og skriveopplæring er skolens viktigste oppgave, og en god lesestart er avgjørende for utvikling av gode lese- og skriveferdigheter. Opplæringen må sikre at eleven får mulighet til å øve inn en rekke delferdigheter som samlet danner grunnlaget for utvikling av funksjonelle skriftspråklige ferdigheter. Kompetansia+ er er verktøy for utvikling av lese- og skriveferdigheter. Kompetansia+ inneholder oppgaver som gjør det enkelt å trene ulike områder innenfor lesing.

iconboxcontainer.image

Systematisk tilnærming

Kompetansia+ er delt i fire hovedområder som ivaretar de grunnleggende ferdighetene innenfor lesing; fonologisk bevissthet, fonologisk ordavkoding, ortografisk ordavkoding og bokstavforming. Innenfor hvert område ligger det motiverende og inspirerende oppgaver som gjør mengdetrening enkelt.

Utvikling av lese- og skriveferdigheter er en prosess, og god undervisning må alltid ta utgangspunkt i den enkelte elevs utviklingsnivå. Elever i samme klasse vil være på ulike stadier i sin leseutvikling. M+ norsk gjør det enkelt å tilpasse lesetreningen.

Gjennom Kompetansia+ kan du som lærer tilrettelegge for stimulering og trening, både individuelt og i hel klasse.

iconboxcontainer.image

A. Fonologisk bevissthet

Talespråket vårt er bygget opp av lyder som glir inn i hverandre. I skriftspråket er det derimot en tydelig inndeling av bokstaver, ord og setninger. Å kunne skille mellom ordets form og ordets innhold er en forutsetning for å forstå det alfabetiske prinsipp. Grunnlaget for en god leseutvikling etableres gjennom fonologisk bevissthet. Begynn med rim og stavelser, fortsett med fonemidentifisering, og ta deretter fatt på fonemaddisjon, fonemsubtraksjon og fonemmanipulasjon.

iconboxcontainer.image

B. Fonologisk ordavkoding

Fonologi handler om koblingen mellom bokstav og lyd, inkludert komplekse grafemer hvor flere bokstaver gir én lyd. Den fonologiske lesestrategien er en forutsetning for å kunne avkode alle ord, også ukjente ord. Det har også avgjørende betydning for utvikling av ortografisk avkodingsstrategi. Elever med lese- og skrivevansker har ofte utfordringer med den fonologiske avkodingen og trenger tid og ekstra trening for å etablere den.

iconboxcontainer.image

C. Høyfrekvente irregulære ord

Den ortografiske avkodingsstrategien innebærer at avkodingen har blitt automatisert, og at hele ordet eller deler av ordet gjenkjennes umiddelbart. Når eleven leser ortografisk, går lesingen hurtigere og med mer flyt. Dermed kan eleven lettere bruke oppmerksomheten på å forstå teksten. For å mestre den ortografiske avkodingsstrategien er det nødvendig med kunnskap om høyfrekvente ord og ordmønstre. Fonologisk bevissthet og fonologisk ordavkoding bør være etablert før man arbeider med ortografisk ordavkoding.

iconboxcontainer.image

D. Ortografiske mønstre

Det er viktig at elevene fra første stund lærer korrekt skrivemåte, slik at etablerte strategier ikke må avlæres senere. For noen elever kan det å blande skriftforming inn i arbeidet med å lære bokstavlyden, være en ekstra belastning. For disse elevene kan det være hensiktsmessig å vente med denne treningen.

iconboxcontainer.image

E. Høyfrekvente regulære ord

Det er viktig at elevene fra første stund lærer korrekt skrivemåte, slik at etablerte strategier ikke må avlæres senere. For noen elever kan det å blande skriftforming inn i arbeidet med å lære bokstavlyden, være en ekstra belastning. For disse elevene kan det være hensiktsmessig å vente med denne treningen.

iconboxcontainer.image